Log ind

Målstyret undervisning

Målstyret undervisning med dansk0-2.gyldendal.dk

Med de færdige undervisningsforløb på danskportalen får både du og eleverne en håndsrækning til den målstyrede undervisning. Alle forløb er tilpasset de forenklede Fælles Mål og tilrettelagt, så du som lærer nemt kan inddrage dem i din målstyrede undervisningspraksis.

Undervisningsforløbene er gennemgående struktureret ift. elevens læringsproces med følgende målstyrende elementer:

  • Elevrettede læringsmål
  • Lærerhenvendte læringsmål
  • Tegn på læring
  • Evaluering/Hvad har jeg lært?
  • Færdigheds- og vidensmålLæringsmål i elevhøjde
Hvert forløb indledes med elevhenvendte læringsmål. Læringsmålene beskriver det, som eleverne skal lære og arbejde henimod i netop dette forløb. Læringsmålene er nedbrudte færdigheds- og vidensmål. Læringsmålene har flere anvendelsesmuligheder med henblik på at sikre differentieringen. De kan fungere som klassens fælles mål for arbejdet med forløbet, hvor det vil være forskelligt i hvilken grad, den enkelte elev vil nå det enkelte mål.

Læringsmålene kan også danne afsæt for, at den enkelte elev i samarbejde med læreren formulerer individuelle mål inden forløbet påbegyndes. Disse mål kan justeres og evalueres undervejs. Du kan også som lærer på forhånd differentiere læringsmålene i tre niveauer, som eleven så skriver sig ind på.

På figuren herunder kan du se, hvordan læringsmålene i forløbene placerer sig ift. Fælles Mål.


Tegn på læring
For at holde styr på elevernes læringsudbytte undervejs i processen kan læreren observere elevens tegn på læring. Tegn på læring på portalen er altså lærerens værktøj og kan findes i lærerens resurseboks.

Til det formål er hvert forløb forsynet med eksempler på overordnede tegn på læring, der knytter sig til det enkelte forløbs mål og aktiviteter. Læreren tilbydes altså specifikke pejlemærker til at understøtte sine observationer og fornemmelser af den læring, der udspiller sig i klasserummet både under og efter forløbet.  

Til hvert forløb er der endvidere konkrete bud på forskellige læringsniveauer koblet til et enkelt læringsmål. Dette eksempel kan støtte læreren i det differentierede arbejde med elevernes individuelle læring. Brug tegn på læring i planlægningen af næste undervisningssekvens og som indikator for de justeringer, der evt. skal foretages i det videre arbejde med forløbet.


Evaluering/Hvad har jeg lært?
Alle forløb har en elevhenvendt evaluering. Evalueringen samler op på læringsmålene. Denne opsamling kan komme til udtryk forskelligt i de enkelte forløb. Evalueringen kan fx være en refleksion over egen læreproces, en vurdering af i hvilket omfang målene er nået, en kortlægning af den opnåede viden eller en afprøvning af den viden og de færdigheder, der er arbejdet med.

Evalueringen kan danne afsæt for den videre målsætning inden for samme fagområde. Evalueringen er desuden tænkt som dit værktøj til at vurdere elevens læringsudbytte.


Færdigheds- og vidensmål
Du kan føle dig tryg ved, at hvert undervisningsforløb på dansk0-2.gyldendal.dk arbejder mod udvalgte færdigheds- og vidensmål. Disse færdigheds- og vidensmål fortæller dig, hvor det enkelte forløb placerer sig ift. de årsbaserede Fælles Mål. Forløbet har ikke til formål at nå det enkelte færdigheds- og vidensmål, men indgår som et led i arbejdet hen mod netop dette målpar.

Du kan med lærerværktøjet Planlæggeren få overblik over, hvilke forløb der dækker hvilke mål og planlægge din undervisning derefter - også på årsbasis.

Skabeloner
Du kan også bruge skabelonerne i redskabsboksen, når du skal planlægge dit undervisningsforløb og opstille tegn på læring, som du siden kan dele med eleverne enten i digital form (i-ark) eller ved at printe ud (pdf), udfylde i hånden og hænge op i klassen.