Log ind

Om Træning

I træningsdelen finder du
 • Opgaver der træner bogstaver, sproglydsopmærksomhed, ordkendskab, stavning og den begyndende selvstændige skrivning.
 • En miniGrammatik.
 • Billedbanken Sæt ord på til træning af elevernes ordforråd.
 • Legehjørnet, hvor du finder inspiration i mange forskellige kreative lege.

Sigtet med de selvrettende opgaver

 

De interaktive elevopgaver er tænkt som repetition, konsolidering og automatisering af færdigheder, som eleverne forinden er blevet undervist i. Opgaverne er alle af typen, der kan valideres med henholdsvis ”rigtigt” eller ”forkert”. Der er derfor ikke medtaget opgaver med åbne løsninger, fx refleksioner over en tekst. Opgaverne kan afvikles her på sitet og enkelte også i
app'en Læs ord. 

De interaktive elevopgaver er tænkt som repetition, konsolidering og automatisering af færdigheder, som eleverne forinden er blevet undervist i. Opgaverne er alle af typen, der kan valideres med henholdsvis ”rigtigt” eller ”forkert”. Der er derfor ikke medtaget opgaver med åbne løsninger, fx refleksioner over en tekst. Opgaverne kan afvikles her på sitet og enkelte også iapp'en Læs ord. 

Overordnede fagområder

Opgaverne fordeler sig inden for følgende overordnede fagområder (med den elevrettede betegnelse i parentes):
 • Bogstav- & sproglydskendskab (”Bogstaver”)
 • Afkodning (”Læs ord”)
 • Sprogforståelse (”Kender du ordene?”)
 • Læseforståelse (”Læs og forstå”)
 • Begyndende selvstændig skrivning ("Skriv selv")
 • Grammatisk kendskab ("miniGrammatik")
Læs mere om de enkelte opgaver i boksene til højre.

Navigation
Under hvert fagområde findes en række forskellige opgavetyper som fx bogstavlotteri, talemåders betydning og rimspil. For hver opgavetype findes der mindst fire opgavesæt med et varierende antal opgaver. Eleven klikker sig ind på fagområde, vælger opgave og vælger derefter opgavesæt.

Differentiering og niveaudeling
Elevopgaverne er oplagte at bruge i differentieringsøjemed, fx til at give en elev med et svagt bogstavkendskab mulighed for at træne inden for netop dette område. Opgaverne er ikke eksplicit niveau- eller klassemarkerede, da det skal være muligt at give den stærke elev i 0. klasse opgaver, som passer til 2. klassesniveau og omvendt, uden at eleverne opfatter dette som ”over” eller ”under” deres forventelige niveau. Overordnet set kan alle opgaver derfor bruges til alle elever. Under beskrivelsen af de konkrete opgaver er der dog angivet vejledende klassetrin til lærerens brug.

Niveauforskelle aflæses i opgavens navn, fx ”Tekstkæde 1” og ”Tekstkæde 2” eller ses i opgavesættets farve, som skifter efter hver 3. sæt for at sikre variation i opgavetyperne. Der er således tale om progression i de tilfælde, hvor et opgavenavn er efterfulgt af et tal.

Opgaverne og de nationale test

I udvælgelsen af opgaverne har vi forholdt os til kravene og opgavetyperne i de nationale test i læsning efter 2. klasse. Profilområderne i de nationale test er følgende:
 • Afkodning
 • Sprogforståelse
 • Tekstforståelse

Hvad afkodning angår, optræder der bl.a. opgaver i at dele en tekstkæde i tre enkeltord og at udpege det skrevne ord, som passer til et billede.

I forhold til sprogforståelse indeholder elevopgaverne bl.a. opgaver i ordsprogs og talemåders betydning, i synonymer og antonymer.

Tekstforståelsen trænes bl.a. via opgaver i at svare på spørgsmål efter læsning af en kort tekst og i at rykke sætninger i rigtig rækkefølge, så de danner en meningsfyldt helhed.

Apps

Træningsdelen findes også som apps, så eleverne kan træne deres færdigheder i dansk på deres iPad.

Eleverne har gratis adgang med deres UNI•Login, hvis skolen har købt adgang til portalen. Læs mere..

Fælles Mål 2014

I Fælles Mål 2014 lægges der yderligere vægt på elevens evne til selv at skrive kortere tekster. Vi arbejder på at udvilke flere opgaver, der træner elevens selvstændige skrivning. De nye opgaver kommer på i løbet af skoleåret 2014/15.