Log ind

Om Forløb


dansk.gyldendal.dk 0-2 indeholder en række færdige undervisningsforløb, der dækker danskfagets kerneområder fra børnehaveklassen til og med 2. klasse.

Lærerhenvendte forløb

Forløbene henvendt til læreren som formidler, med mulighed for at eleverne selv kan lære at tilgå de forskellige resurser og redskaber, der bringes i anvendelse. Der er derfor for de fleste forløbs vedkommende udarbejdet en forenklet elevversion med det formål, at eleverne her kan navigere rundt blandt resurser og redskaber. Vel vidende at der i indskolingen er ganske stor forskel på elevernes læseniveau, vil der i elevversionerne være mulighed for, at de elever, der har tilstrækkelige læsefærdigheder, kan læse sig til visse aktiviteter i forenklede formuleringer. Det er den enkelte lærers vurdering, i hvilken udstrækning elevversionerne af forløbene skal bringes i anvendelse.

Det er vigtigt at understrege, at det ikke er hensigten med hverken billedbøger eller andre tekster, der inddrages i forløbene, at eleverne selv skal kunne læse dem. Det er lærerens oplæsning og den efterfølgende dialog, der ligger til grund for undervisningen. Det samme gælder de opgaver/spørgsmål, der stilles, og som i mange tilfælde har en henvendelsesform, der retter sig mod eleven.
De billeder, film, billedbøger og andre tekster, der inddrages i forløbene, findes alle i portalens Bibliotek, hvorfor det i vidt omfang er muligt at anvende undervisningsforløbene uden inddragelse af eksternt tekstmateriale. Det har tidligere været vanskeligt at gøre billedbøger til genstand for klasseundervisning i indskolingen, eftersom det ikke har været muligt at få fat på tilstrækkeligt mange eksemplarer af den enkelte bog. dansk.gyldendal.dk 0-2 imødekommer denne problematik ved at sikre bøgernes tilgængelighed og skabe større sammenhæng mellem skole og hjem, idet eleverne kan tilgå billedbøgerne hjemmefra sammen med deres forældre. Den enkelte billedbog åbnes som en digital bladrebog, en såkaldt i-bog, med de redskaber, som dertil hører.Aktiviteterne i forløbene er mangfoldige og spænder bredt for at tilgodese den nødvendige variation i undervisningen. Her er fx både kreative aktiviteter med udgangspunkt i kroppen og individuelle skriftlige aktiviteter på baggrund af tekstnære spørgsmål. De tilknyttede pdf'er er skrivbare, men kan naturligvis også printes og udfyldes i hånden. 

For hver aktivitets vedkommende er det i forløbet vist, hvorvidt aktiviteten er individuel, makkerbaseret, gruppebaseret, en klassesamtale eller en lærerstyret samtale med udgangspunkt i et medie. Se en oversigt her.